20284_AI_Sminiaplein_Burgum_STP_3_Optie2_V02-1-scaled