20284_AI_Sminiaplein_Burgum_STP_2_Optie2_V02-2-min-scaled